Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 77

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 77

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 (nghiên cứu) 𝘀𝗵𝗼𝘄 (cho thấy) chúng ta có thể học 𝘃𝗼𝗰𝗮𝗯𝘂𝗹𝗮𝗿𝘆 (từ vựng) trong khi 𝗮𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 (ngủ). Đây là 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗻𝗲𝘄𝘀 (tin tuyệt vời) cho các sinh viên cố gắng học một 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 (ngôn ngữ) mới hoặc 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 (tăng) 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 (kiến ​​thức về từ ngữ của họ). 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 (Các nhà nghiên cứu) ở Thụy Sĩ cho thấy 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 (có thể) học 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thông tin) mới trong khi ngủ 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆 (sâu), và sau đó 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗹𝗹 (nhớ lại) 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thông tin) này khi chúng ta cần nó sau này. Các nhà nghiên cứu đã làm 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 (các bài kiểm tra, thử nghiệm) về việc một người có thể 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 (nhớ) từ mới và 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (bản dịch) của họ trong khi họ đang ngủ hay không. Các nhà nghiên cứu cho biết 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 (bộ não) đang ngủ của chúng ta 𝗮𝘄𝗮𝗿𝗲 (nhận thức) rõ hơn về thế giới bên ngoài hơn chúng ta nghĩ.
 
Một nhà nghiên cứu cho biết, “𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗮𝘀 (các khu vực ngôn ngữ) của não và 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗵𝘂𝗯 (trung tâm bộ nhớ thiết yếu) của não đã 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲𝗱 (được kích hoạt)” sau khi một người 𝘄𝗼𝗸𝗲 𝘂𝗽 (thức dậy). 𝗔𝗿𝗲𝗮𝘀 (Những khu vực) của não ghi nhớ từ vựng trong khi 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽 (ngủ sâu). Trong giấc ngủ sâu, não của chúng ta 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (hoạt động) trong khoảng 𝗵𝗮𝗹𝗳 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 (nửa giây). Sau đó nó 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 (bước vào) 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 𝗼𝗳 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 (giai đoạn không hoạt động). 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 (Trạng thái hoạt động) được gọi là “thăng” và 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 (trạng thái không hoạt động) được gọi là “giảm”. 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 (Giai đoạn) “thăng” là khi não của chúng ta có thể học từ vựng mới. Các nhà nghiên cứu cho biết cần nhiều nghiên cứu hơn để chắc chắn 100% rằng chúng ta có thể học từ vựng trong khi ngủ.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘄 chúng ta có thể học 𝘃𝗼𝗰𝗮𝗯𝘂𝗹𝗮𝗿𝘆 trong khi 𝗮𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽. Đây là 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗻𝗲𝘄𝘀 cho các sinh viên cố gắng học một 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 mới hoặc 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀.
𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 ở Thụy Sĩ cho thấy 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 học 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 mới trong khi ngủ 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆, và sau đó 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗹𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 này khi chúng ta cần nó sau này. Các nhà nghiên cứu đã làm 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 về việc một người có thể 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 từ mới và 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 của họ trong khi họ đang ngủ hay không. Các nhà nghiên cứu cho biết 𝗯𝗿𝗮𝗶𝗻 đang ngủ của chúng ta 𝗮𝘄𝗮𝗿𝗲 rõ hơn về thế giới bên ngoài hơn chúng ta nghĩ.
 
Một nhà nghiên cứu cho biết, “𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗮𝘀 của não và 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝘆 𝗵𝘂𝗯 của não đã 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲𝗱” sau khi một người 𝘄𝗼𝗸𝗲 𝘂𝗽. 𝗔𝗿𝗲𝗮𝘀 của não ghi nhớ từ vựng trong khi 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝘀𝗹𝗲𝗲𝗽. Trong giấc ngủ sâu, não của chúng ta 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 trong khoảng 𝗵𝗮𝗹𝗳 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱. Sau đó nó 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 𝗼𝗳 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆. 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 được gọi là “thăng” và 𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 được gọi là “giảm”. 𝗣𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 “thăng” là khi não của chúng ta có thể học từ vựng mới. Các nhà nghiên cứu cho biết cần nhiều nghiên cứu hơn để chắc chắn 100% rằng chúng ta có thể học từ vựng trong khi ngủ.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
A study shows we could learn vocabulary while we are asleep. This is great news for students trying to learn a new language or increase their knowledge of words. Researchers in Switzerland showed that it is possible to learn new information while sleeping deeply, and then recall this information when we need it later. The researchers did tests on whether or not a person can remember new words and their translations while they were asleep. The researchers said our sleeping brain is much more aware of the outside world than we thought.
 
A researcher said, “language areas of the brain and the brain’s essential memory hub were activated” after a person woke up. These areas of the brain remember vocabulary during deep sleep. During deep sleep, our brain is active for about half a second. It then enters a period of inactivity. The active state is called “up-state” and the inactive state is called “down-state.” The “up-state” period is when our brain could learn new vocabulary. The researchers say more research is needed to be 100 per cent sure that we can learn vocabulary while asleep.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận