Hướng Dẫn Học Bù
Cho Các Lớp Học Trực tiếp

Đi học đầy đủ và đúng giờ là điều kiện quan trọng hàng đầu tạo nên hiệu quả tối ưu khi học tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai.

 

Các bạn học viên tại Tiếng Anh Thầy Giảng Cô Mai có được cái hay rất lớn là sự chăm chỉ, luôn vào học đúng giờ và hợp tác cực kỳ nhiệt tình với thầy cô. Tuy vậy, cũng khó tránh khỏi những lúc các em bị bận đột xuất, không thể đi học được.

 

Vì vậy Trung tâm luôn tạo mọi điều kiện để các em được học bù sớm nhất có thể và hết lòng hỗ trợ để em không bị mất bài và theo kịp được tiến độ của lớp.

Hướng Dẫn Học Bù

BƯỚC 1:

Các em xem kỹ mình đang học lớp nào (Toeic 1, Toeic 2, Toeic 3, Toeic 4, Toeic Speaking, Toeic Writing, Giao tiếp, Căn bản, Pre-IELTS, IELTS 1, IELTS 2, VNU-EPT)?

Buổi em vắng là buổi mấy trong chương trình học?

 

Ví dụ: Em đang học lớp Toeic 1 và đã vắng buổi 4.

 

BƯỚC 2:

Xem kỹ lịch giảng dạy bên dưới để tìm buổi học bù phù hợp với thời gian của mình.

QUY ĐỊNH HỌC BÙ

 

1. Số buổi học bù tối đa được ghi rõ ở mặt sau thẻ học viên (thường từ 4 đến 6 buổi trong chương trình một lớp). Các em hãy cố gắng đi học đầy đủ và đúng giờ. Chỉ nghỉ học trong trường hợp bất khả kháng và giảm tối thiểu số buổi nghỉ học để đạt hiệu quả cao nhất từ việc đi học tại Trung tâm thầy cô.

 

2. Các em xem kỹ thời gian, số phòng và cơ sở của lớp các em đi học để đảm bảo các em vào đúng lớp và đúng buổi mình cần học bù.

Ca 07h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30
- Lớp Giao tiếp: Buổi 23, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 1, cơ sở  51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 8, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 4, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 3, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 6, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 7, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 16, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
Ca 18h15

- Lớp Ielts 1: Buổi 13, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 21, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 9, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 3, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic Speaking: Buổi 17, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 1, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 19, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 1, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Căn bản: Buổi 6, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 5, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 9, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 19, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 10, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 27, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 13, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15

- Lớp Ielts 1: Buổi 24, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 2, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 7, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 12, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 9, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 10, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 10, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 29, phòng G5, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 16, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 07h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30
- Lớp Giao tiếp: Buổi 24, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 1, cơ sở  51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 9, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 5, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 4, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 7, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 8, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 17, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
Ca 18h15

- Lớp Ielts 1: Buổi 14, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 22, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 10, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 1, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 8, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 4, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic Speaking: Buổi 18, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 2, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 20, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 2, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 14, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 10 phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Căn bản: Buổi 7, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 6, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 6, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 10, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 20, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 11, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 28, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 14, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 18h15

- Lớp Ielts 1: Buổi 25, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 2, phòng 2, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 8, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 13, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 10, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 11, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 11, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 30, phòng G5, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 17, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 07h30
- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Giao tiếp: Buổi 25, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 2, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng 1, cơ sở  51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 10, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 5, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 8, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 9, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 8, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 18, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
Ca 18h15

- Lớp Ielts 1: Buổi 15, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Ielts 1: Buổi 23, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 1, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic Speaking: Buổi 5, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 3, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 21, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 3, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 15, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 2, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 11 phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 08h00

- Lớp Ielts 1: Buổi 26, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Căn bản: Buổi 8, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 11, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 21, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 12, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 29, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 15, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng 2, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 9, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 3, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Toeic 4: Buổi 1, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 11, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 12, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 12, phòng G6, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 31, phòng G5, cơ sở  53 Chương Dương, TP. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 18, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, TP. Thủ Đức

Trung tâm hy vọng rằng bài viết này hỗ trợ hiệu quả cho các em trong việc đi học bù. Chúc các em thật nhiều sức khoẻ, dồi dào năng lượng và học thật tốt nhé.

 

"Hết sức - Hết lòng - Hết tâm trí'
Hình học viên Trung tâm Tiếng Thầy Giảng Cô Mai