TIẾN TRÌNH
ĐĂNG KÝ

Gửi Form thành công

Chúc mừng bạn đã gửi Form thành công.

Trung tâm đã nhận được Form đăng ký của bạn.

Ban đang ở giai đoạn này

Kiểm tra email của bạn

Trung tâm có gửi email xác nhận thông tin đăng ký học cho bạn. Email có thể nằm trong Inbox hoặc thư mục Spam/Junks trong hộp thư của bạn.

Đặc biệt nội dung email có nói rõ các việc cần làm ngay để hoàn tất việc đăng ký.

Bước tiếp theo

Hành động

Thực hiện các việc cần làm như được hướng dẫn trong email xác nhận.

Quá trình đăng ký của bạn chính thức hoàn tất.

Bước cuối cùng