Toeic

Tháng 10/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 07.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca  07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 09.10.2020 (Học online) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 12.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 15.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 17.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 21.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 30.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 31.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 31.10.2020  (Học online)

 

Tháng 11/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng  09.11.2020 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 21.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.11.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 01.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 03.12.2020 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 07.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 09.12.2020  (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 11.12.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 14.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 16.12.2020 (Học online)

- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 22.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 22.12.2020 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 26.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.12.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 04.01.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 08.01.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 10/2020

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.10.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.10.2020 (Học online)

 

Tháng 11/2020

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2020 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2020

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.12..2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.12.2020 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2020 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.12.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.01.2020 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.01.2020 (Học trực tiếp)

Tháng 10/2020

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.10.2020 (Học trực tiếp)  (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.10.2020 (Học online) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.10.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.10.2020 (Học online)

 

Tháng 11/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.11.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.11.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.11.2020 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.11.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2020 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.12.2020 (Học online)

 

Tháng 01.2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2020 (Học trực tiếp)

Tháng 10/2020

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.10.2020 (Học online) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.10.2020 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.10.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2020

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.11.2020  (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.11.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2020 (Học online)

 

Tháng 12/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.12.2020 (Học online)

 

Tháng 01/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.01.2021 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 10/2020

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.10.2020 (Học online)
(FULL)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.10.2020
(Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2020

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.11.2020 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.11.2020 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2020

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.12.2020 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.12.2020 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.12.2020 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.12.2020 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.12.2020 (Học online)

Tháng 01/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2020 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.01.2020 (Học trực tiếp)

Giao tiếp

Tháng 10/2020

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.10.2020 (FULL)
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.10.2020 (FULL)

 

Tháng 11/2020

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.11.2020
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.11.2020 (FULL)

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.11.2020
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.11.2020

 

Tháng 12/2020

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.12.2020
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2020
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.12.2020

 

Tháng 01/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.01.2021

Căn bản

Tháng 10/2020

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.10.2020 (FULL)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.10.2020 (FULL)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.10.2020 (FULL)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.10.2020 (FULL)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.10.2020
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.10.2020

 

Tháng 11/2020

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.11.2020 
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.11.2020  
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.11.2020 

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.11.2020
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.11.2020 
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.11.2020 

 

Tháng 12/2020

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.12.2020
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.12.2020
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.12.2020 
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.12.2020
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.12.2020 
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.12.2020

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.12.2020 

 

Tháng 01/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2021

IELTS

Tháng 10/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.10.2020 (Học trực tiếp) (FULL)

 

Tháng 11/2020

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.11.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.11.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2020
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.12.2020 (Học trực tiếp)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.12.2020 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.12.2020 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.01.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 09/2020

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.09.2020 (FULL)

 

Tháng 10/2020
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.10.2020

 

Tháng 11/2020
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.11.2020

 

Tháng 12/2020
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.12.2020
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2020

 

Tháng 01/2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.01.2020

Tháng 08/2020

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.08.2020 (FULL)

 

Tháng 11/2020

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.11.2020
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.11.2020 

 

Tháng 12/2020

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.12.2020 

Toeic Speaking & Writing

Toeic Speaking

Tháng 10/2020

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.10.2020  (FULL)

 

Tháng 11/2020

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.11.2020
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2020

 

Tháng 12/2020

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.12.2020
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.12.2020

Toeic Writing

Tháng 10/2020

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.10.2020 (FULL)

Tháng 11/2020

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.11.2020
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2020

 

Tháng 12/2020

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.12.2020
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.12.2020

Lịch học bù trực tiếp

Ca 9h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 10, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 28, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 14, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 6, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 5, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 10, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 12, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 24, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 18, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 1, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 20, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 31, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 4, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 9, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 9, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 1, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 2, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 10, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 9, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 6, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức                   

- Lớp Giao tiếp: Buổi 29, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 7, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 15, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 9, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 5, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 13, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 2, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 25, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 22, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 13, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 13, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 12, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 5, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 2, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 1, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 12, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 33, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 3, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 9h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 6, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 11, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 29, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 15, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 10, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 11, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 1, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 13, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 1, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 2, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 21, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 32, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 5, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 10, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 10, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 2, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 10, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 11, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 10, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 3, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 7, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức                   

- Lớp Giao tiếp: Buổi 30, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 8, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 16, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 10, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 10, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 6, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 1, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 3, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 26, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 23, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 14, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 2, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 14, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 13, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 8, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 3, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 2, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 13, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 34, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 4, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 9h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 7, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 12, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 30, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 16, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

  

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 11, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 12, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 2, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 14, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 2, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 3, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 22, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 33, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 11, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 11, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 3, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 3, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 12, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 11, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 4, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 8, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức                   

- Lớp Giao tiếp: Buổi 31, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 9, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 17, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 09h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 11, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 2, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 4, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 27, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 24, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 15, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 3, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 15, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 14, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 6, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 9, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 4, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 3, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 14, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 35+36, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 5, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 14, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Lịch học bù online

Thứ Hai (30.11.2020)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 9
- Lớp Toeic 2: Buổi 8
- Lớp Toeic 4: Buổi 2
- Lớp Toeic 4: Buổi 11

 

Thứ Tư (02.12.2020)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 10
- Lớp Toeic 2: Buổi 9
- Lớp Toeic 4: Buổi 3
- Lớp Toeic 4: Buổi 12

 

Thứ Sáu (04.12.2020)

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 11
- Lớp Toeic 2: Buổi 10
- Lớp Toeic 4: Buổi 4
- Lớp Toeic 4: Buổi 13

Thứ Ba (01.12.2020)

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 3: Buổi 4
- Lớp VNU-EPT: Buổi 4

 

Thứ Năm (03.12.2020)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng
- Lớp Toeic 2: Buổi 1
- Lớp Toeic 3: Buổi 5
- Lớp VNU-EPT: Buổi 5

 

Thứ Bảy (05.12.2020)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1
- Lớp Toeic 2: Buổi 2
- Lớp Toeic 3: Buổi 6
- Lớp VNU-EPT: Buổi 6

Lịch thi thử Toeic

                           LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT (06.12.2020)
Ca 7h30 sáng
 – Phòng 2– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức:Thi đầu vào lớp Toeic 1
+ Dành cho Lớp 1 ca 17h30 3-5-7, bắt đầu ngày 01.12.2020 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 10

Ca 8h00 sáng
– Phòng 1– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức:Thi cuối lớp Toeic 2
+ Dành cho Lớp 2 ca 17h30 2-4-6, bắt đầu ngày 04.11.2020 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 2

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.