Toeic

Tháng 07/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 06.07.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 07.07.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 22.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 06.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 14.08.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 10.08.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 khai giảng 18.08.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 23.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 27.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 04.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 11.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 13.09.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 khai giảng 15.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 23.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 24.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 29.09.2021 (Học online)

Tháng 07/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.07.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.07.2021
(Học online)

 

Tháng 08/2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021
(Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.08.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2021 (Học online)

Tháng 07.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.07.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.07.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.09.2021 (Học online)

Tháng 07/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.07.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.09.2021 (Học online)

VNU

Tháng 07/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.07.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2021 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.08.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.09.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2021 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2021 (Học online)

Giao tiếp

Tháng 04/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (FULL)
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (FULL)
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.04.2021 (FULL)

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (FULL)

Căn bản

Tháng 07/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.07.2021 (Học online) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.08.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.08.2021
(Học online)

 

Tháng 09/2021

– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.09.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.09.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2021 (Học online)

IELTS

Tháng 07/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.07.2021 (Học online) (FULL)

 

Tháng 08/2021

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.08.2021 (Học online)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.09.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2021 (Học online)

Tháng 07/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.09.2021 (Học online)

Tháng 07/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.07.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2021 (Học online)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Toeic Speaking

Tháng 06/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2021 (Học online) (FULL)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.09.2021 (Học online)

Toeic Writing

Tháng 07/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.07.2021 (Học online) (FULL)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021 (Học online)

 

Tháng 09/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.09.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.09.2021 (Học online)

Lịch học bù trực tiếp

Lịch học bù online

Thứ Hai (26.07.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 8
- Lớp Toeic 2: Buổi 12
- Lớp Toeic 4: Buổi 1

Ca 18h15

- Lớp IELTS 2: Buổi 1

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 11
- Lớp Toeic 2: Buổi 10
- Lớp Toeic 3: Buổi 8

- Lớp Toeic 4: Buổi 8
- Lớp VNU-ETP: Buổi 9
- Lớp Căn Bản: Buổi 11
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 24

 

Thứ Tư (28.07.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 9
- Lớp Toeic 3: Buổi 1
- Lớp Toeic 4: Buổi 2

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 1
- Lớp IELTS 2: Buổi 2

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 12
- Lớp Toeic 2: Buổi 11
- Lớp Toeic 3: Buổi 9

- Lớp Toeic 4: Buổi 9
- Lớp VNU-ETP: Buổi 10
- Lớp Căn Bản: Buổi 12

 

Thứ Sáu (30.07.2021) 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 10
- Lớp Toeic 3: Buổi 2
- Lớp Toeic 4: Buổi 3

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 2
- Lớp IELTS 2: Buổi 3

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 2: Buổi 12
- Lớp Toeic 3: Buổi 10

- Lớp Toeic 4: Buổi 10
- Lớp VNU-ETP: Buổi 11
- Lớp Căn Bản: Buổi 13

Thứ Ba (27.07.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 4

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 2
- Lớp Toeic 1: Buổi 9
- Lớp Toeic 3: Buổi 4
- Lớp Writing: Buổi 10
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 8
- Lớp Căn Bản: Buổi 14

 

Thứ Năm (29.07.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 5

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 3
- Lớp Toeic 1: Buổi 10
- Lớp Toeic 3: Buổi 5
- Lớp Writing: Buổi 11
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 9
- Lớp Căn Bản: Buổi 15

 

Thứ Bảy (31.07.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 6

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 4
- Lớp Toeic 1: Buổi 11
- Lớp Toeic 3: Buổi 6
- Lớp Writing: Buổi 12
- Lớp VNU-ETP: Buổi 1
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 10
- Lớp Căn Bản: Buổi 1
- Lớp Căn Bản: Buổi 16

Lịch thi thử Toeic

                           LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.