Toeic

Tháng 08/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 07.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 14.08.2023 (Học online) (FULL)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 19.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 06.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 11.09.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 14.09.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 14.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 15.09.2023 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 19.09.2023
(Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 21.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 27.09.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 29.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 03.10.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 12.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 17.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ  2-4-6 khai giảng 18.10.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 26.10.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 28.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 30.10.2023 (Học online)

 

Tháng 11/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 02.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 07.11.2023 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 03.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 11.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 13.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 15.11.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 21.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 khai giảng 25.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 02.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 04.12.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 09.12.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 11.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 13.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 15.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 18.12.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 21.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 22.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 23.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 23.12.2023 (Học online)

 

Tháng 01/2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 03.01.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 08/2023
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.08.2023 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.08.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.08.2023 (Học online)

 

Tháng 09/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.09.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.10.2023
(Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.10.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.10.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.10.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.11.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.11.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.11.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2023
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.12.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.12.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.12.2023 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.12.2023 (Học online)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.01.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 08.2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.08.2023 (Học online) (FULL)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2023 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09.2023
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.09.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.09.2023 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.09.2023 (Học online)

 

Tháng 10.2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.10.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11.2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.11.2023 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.11.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12.2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.12.2023 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01.2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.01.2024 (Học online)

Tháng 08/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.08.2023 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.08.2023 (Học online) (FULL)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.09.2023 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.10.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.10.2023 (Học online)

 

Tháng 11/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.12.2023 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.12.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.12.2023 (Học online)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.01.2024 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 08/2023

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.08.2023 (Học online) (FULL)

 

Tháng 09/2023

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2023 (Học online)

 

Tháng 10/2023

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.10.2023 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.10.2023 (Học online)

 

Tháng 11/2023
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.12.2023 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.12.2023 (Học online)

Giao tiếp

Tháng 08/2023
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)

 

Tháng 09/2023
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.09.2023 (Học trực tiếp)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.09.2023 (Học trực tiếp)

Tháng 10/2023

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.10.2023 (Học trực tiếp)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2023
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.12.2023 (Học trực tiếp)

Căn bản

Tháng 08/2023

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.08.2023 (Học online) (FULL)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2023  (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2023
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.09.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học online)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.09.2023 (Học trực tiếp)

– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.10.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.11.2023 (Học online)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.11.2023 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2023 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.12.2023 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.12.2023 (Học online)

IELTS

Tháng 09/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học online)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.11.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2023
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.12.2023 (Học trực tiếp)

Tháng 08/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2023
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.09.2023 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.10.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online)

Tháng 09/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.10.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.11.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.01.2023 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Tháng 09/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học online)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.11.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 12/2023
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.12.2023 (Học trực tiếp)

Tháng 08/2023

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2023 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2023
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.09.2023 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2023 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.10.2023 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.12.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online)

Tháng 09/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.10.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.11.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.01.2023 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Lịch học bù online

Lịch thi thử Toeic

Tháng 09/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.09.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.10.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.10.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 11/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2023 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.11.2023 (Học trực tiếp)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2023 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.11.2023 (Học online)

 

Tháng 12/2023

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.12.2023 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.01.2023 (Học trực tiếp)

LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT 24.09.2023
Ca 7h30 sáng
– Phòng 2 Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức: Thi đầu vào lớp Toeic 1
+ Dành cho Lớp 1 ca 17h30 3-5-7, bắt đầu ngày 21.09.2023 và lớp khác thi bù.
+ Dành cho Lớp 1 ca 09h30 2-4-6, bắt đầu ngày 22.09.2023 và lớp khác thi bù.

+ Đề thi số 10

Ca 8h00 sáng

– Phòng 1 Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức:Thi cuối lớp Toeic 2
+ Dành cho Lớp 2 ca 17h30 3-5-7, bắt đầu ngày  22.08.2023 và lớp khác thi bù.
+ Dành cho Lớp 2 ca 17h30 2-4-6, bắt đầu ngày  23.08.2023 và lớp khác thi bù.

+ Đề thi số 2

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.