Toeic

Tháng 12/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.12.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.12.2021 (Học online)

 

Tháng 02/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 16.02.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 17.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 18.02.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 22.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 24.02.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 05.03.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 12.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 19.03.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 21.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 23.03.2022 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 26.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 28.03.2022 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 khai giảng 29.03.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 12/2021
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.12.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.12.2021 (Học online)

 

Tháng 02/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022
(Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.02.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.03.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.03.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 12.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.12.2021 (Học online)

 

Tháng 02.2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.02.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.02.2022 (Học online)

 

Tháng 03.2022
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.03.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.03.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.03.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 12/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.12.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.12.2021 (Học online)

 

Tháng 02/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.02.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.02.2022 (Học online)

 

Tháng 03/2022
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.03.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.03.2022 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 12/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.12.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.12.2021 (Học online)

 

Tháng 02/2022

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.02.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.02.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022 (Học online)

 

Tháng 03/2022
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.03.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.03.2022 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học trực tiếp)

Giao tiếp

Tháng 02/2022

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.02.2022
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.02.2022

 

Tháng 03/2022
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.03.2022
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.03.2022
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.03.2022
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.03.2022

Căn bản

Tháng 12/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.12.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.12.2021 (Học online)

 

Tháng 01/2022
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.01.2021 (Học online)

 

Tháng 02/2022

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.02.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.02.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.03.2022 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.03.2022 (Học trực tiếp)

IELTS

Tháng 02/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.03.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.03.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.03.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.03.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.03.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 11/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.11.2021 (Học online) (FULL)

 

Tháng 02/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.02.2022 (Học online)
- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.03.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 02/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.02.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.02.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.02.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 03/2022
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.03.2022 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Lịch học bù online

Lịch thi thử Toeic

LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.