Toeic

Tháng 04/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.04.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 05.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 06.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 19.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 23.04.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 06.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 10.05.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 19.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 20.05.2021 (Học online)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 21.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 24.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 25.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 28.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 29.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 31.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.06.2021 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 05.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 08.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 08.06.2021 (Học online)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 14.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng  18.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 21.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 22.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 22.06.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 26.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 29.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 05.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 05.07.2021 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 khai giảng 06.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 07.07.2021 (Học online)
-
Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.07.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 13.07.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 19.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 20.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 22.07.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 23.07.2021 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 24.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 27.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.08.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 06.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.08.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 13.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 14.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 14.08.2021 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 19.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 20.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 24.08.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 25.08.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 khai giảng 31.08.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2021

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 01.09.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 04/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học online)

- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.05.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.05.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 19h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.05.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.06.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.06.2021
(Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.06.2021 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.06.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.06.2021 (Học online)

 

Tháng 07/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.07.2021 (Học online)

- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.07.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.08.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.08.2021 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 04.2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)

 

Tháng 05.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45  thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06.2021
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.06.2021 (Học online)

 

Tháng 07.2021

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.07.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.07.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.08.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.08.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09.2021

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.09.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 04/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.04.2021 (Học online)

 

Tháng 05/2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.05.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.05.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.06.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.08.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 04/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.05.2021 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.06.2021 (Học trực tiếp)

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.07.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.07.2021 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.07.2021 (Học trực tiếp)

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2021 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021 (Học trực tiếp)

Giao tiếp

Tháng 04/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (FULL)
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (FULL)
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.04.2021 (FULL)

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (FULL)

 

Tháng 05/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.05.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021

 

Tháng 06/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021

 

Tháng 07/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.07.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.07.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.07.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.07.2021

 

Tháng 08/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.08.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.08.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021

Căn bản

Tháng 04/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021(Học trực tiếp (FULL)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.04.2021 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021 (Học trực tiếp)

 

 

Tháng 05/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học trực tiếp)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.06.2021 (Học online)

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.07.2021 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.07.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.07.2021 (Học online)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.08.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.08.2021 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.08.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.09.2021 (Học trực tiếp)

IELTS

Tháng 04/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.04.2021  (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021
(FULL)

 

Tháng 05/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021 (Học online)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.07.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.07.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.08.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.08.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 03/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.03.2021 (FULL)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.03.2021

 

Tháng 05/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.05.2021

 

Tháng 06/2021
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021
- Ca 08h00 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.06.2021

Tháng 07/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.07.2021
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.07.2021

Tháng 08/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.08.2021

Tháng 03/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.03.2021 (FULL)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.03.2021 (FULL)

 

Tháng 05/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021

 

Tháng 06/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.06.2021

 

Tháng 08/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.08.2021

Toeic Speaking & Writing

Toeic Speaking

Tháng 04/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.08.2021 (Học trực tiếp)

Toeic Writing

Tháng 04/2021

– Ca17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.06.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.07.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.08.2021 (Học trực tiếp)

Lịch học bù trực tiếp

Ca 07h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 8, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 09h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 12, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 6, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 9, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 10, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Căn bản: Buổi 17, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 15h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 3, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 10, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 5, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 13, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 7, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 3, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 24, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 5, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 21, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Căn bản: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 17, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 17, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 10, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 4, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 10, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 3, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 12, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 21, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp VNU-EPT: Buổi 18, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 13, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 20, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức   
- Lớp Căn bản: Buổi 6, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 18, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 3, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 10, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 10, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 17, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 20, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 4, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 11, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 15, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 17, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 18, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 17, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 19, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 8, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 8, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 26, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 07h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 5, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 09h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 10, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 11, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Căn bản: Buổi 18, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 15h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 8, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 4, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 6, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 8, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 4, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 6, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 22, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Căn bản: Buổi 8, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 18, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 18, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 12, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 11, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 5, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 11, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 4, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 13, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 22, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp VNU-EPT: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 14, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 21, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Căn bản: Buổi 7, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 4, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Thi RC, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 11, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 11, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 18, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 21, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 5, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 12, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 16, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 18, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 19, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 10, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 3, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 8, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 18, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 20, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 9, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 27, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 2, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 14, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 07h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 6, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 10, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 09h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 11, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 8, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 11, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 12, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

 

Ca 15h30

- Lớp Toeic 2: Buổi 9, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 5, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 6, phòng 3, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 12, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 10, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 7, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 2, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 9, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 5, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 1, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 7, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 23, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Căn bản: Buổi 9, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 19, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 19, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 12, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 12, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 6, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 12, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 5, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 14, phòng 5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Pre-IELTS: Buổi 23, phòng 1, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp VNU-EPT: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 15, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 22, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 8, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 5, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 13, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 7, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Thi LC, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 3: Buổi 12, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 12, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 22, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp VNU-EPT: Buổi 6, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Giao tiếp: Buổi 13, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Căn bản: Buổi 17, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 19, phòng 2, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp IELTS 2: Buổi 20, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 1: Buổi 11, phòng 3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 2: Buổi 4, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Toeic 3: Buổi 9, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 21, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp VNU-EPT: Buổi 10, phòng 4, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức 
- Lớp Giao tiếp: Buổi 28, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 3, phòng 5, cơ sở 70 Chương Dương, Q. Thủ Đức
- Lớp Căn bản: Buổi 15, phòng 1, cơ sở 51 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Lịch học bù online

Thứ Hai (10.05.2021)

Ca 09h30
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 12

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 6
- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 2: Buổi 7
- Lớp Toeic 2: Buổi 11
- Lớp Toeic 3: Buổi 8
- Lớp Toeic 4: Buổi 10
- Lớp Căn Bản: Buổi 10
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 8
- Lớp Writing: Buổi 6

Ca 18h15

- Lớp IELTS 2: Buổi 20

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi Khai Giảng
- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 2: Buổi 8
- Lớp Toeic 3: Buổi 13
- Lớp Toeic 4: Buổi 5
- Lớp Toeic 4: Buổi 13
- Lớp VNU-ETP: Buổi 12
- Lớp Căn Bản: Buổi 9
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 16
- Lớp Speaking: Buổi 6
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 13
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 24

 

Thứ Tư (12.05.2021)

Ca 09h30
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 13

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 7
- Lớp Toeic 2: Buổi 8

- Lớp Toeic 2: Buổi 12

- Lớp Toeic 3: Buổi 9

- Lớp Toeic 4: Buổi 11

- Lớp Căn Bản: Buổi 11

- Lớp Giao Tiếp: Buổi 9

- Lớp Writing: Buổi 7 

Ca 18h15

- Lớp IELTS 2: Buổi 21

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1
- Lớp Toeic 1: Buổi 6

- Lớp Toeic 2: Buổi 1
- Lớp Toeic 2: Buổi 9

- Lớp Toeic 3: Buổi 1
- Lớp Toeic 4: Buổi 6
- Lớp VNU-ETP: Buổi 13

- Lớp Căn Bản: Buổi 10
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 17

- Lớp Speaking: Buổi 7

- Lớp Pre-Ielts: Buổi 14

 

Thứ Sáu (14.05.2021)

Ca 09h30
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 14

Ca 17h30
- Lớp Toeic 1: Buổi 8
- Lớp Toeic 2: Buổi 1
- Lớp Toeic 2: Buổi 9
- Lớp Toeic 3: Buổi 10
- Lớp Toeic 4: Buổi 1
- Lớp Toeic 4: Buổi 12
- Lớp Căn Bản: Buổi 12
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 10
- Lớp Writing: Buổi 8

Ca 18h15

- Lớp IELTS 2: Buổi 22

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 2
- Lớp Toeic 1: Buổi 7
- Lớp Toeic 2: Buổi 2
- Lớp Toeic 2: Buổi 10
- Lớp Toeic 3: Buổi 2
- Lớp Toeic 4: Buổi 7
- Lớp VNU-ETP: Buổi 13
- Lớp Căn Bản: Buổi 11
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 18
- Lớp Speaking: Buổi 8
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 15

Thứ Ba (11.05.2021)

Ca 17h30

- Lớp Toeic 3: Buổi 13
- Lớp Toeic 4: Buổi 13
- Lớp Căn Bản: Buổi 18
- Lớp Giao Tiếp: Buổi 14
- Lớp VNU-EPT: Buổi 7

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 20

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 12
- Lớp Toeic 3: Buổi 10
- Lớp Toeic 4: Buổi 4
- Lớp Căn Bản: Buổi 4
- Lớp VNU-EPT: Buổi 3
- Lớp VNU-EPT: Buổi 11
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 22

 

Thứ Năm (13.05.2021)

Ca 17h30

- Lớp Giao Tiếp: Buổi 15
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 23
- Lớp VNU-EPT: Buổi 8

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 21 

Ca 19h45

- Lớp Toeic 1: Buổi 13
- Lớp Toeic 3: Buổi 11
- Lớp Toeic 4: Buổi 5
- Lớp Căn Bản: Buổi 5
- Lớp VNU-EPT: Buổi 4
- Lớp VNU-EPT: Buổi 12
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 23

 

Thứ Bảy (15.05.2021)

Ca 17h30

- Lớp Giao Tiếp: Buổi 16
- Lớp VNU-EPT: Buổi 7

Ca 18h15

- Lớp IELTS 1: Buổi 22

Ca 19h45

- Lớp Toeic 2: Buổi 1
- Lớp Toeic 3: Buổi 12
- Lớp Toeic 4: Buổi 6
- Lớp Căn Bản: Buổi 6
- Lớp VNU-EPT: Buổi 5
- Lớp VNU-EPT: Buổi 13
- Lớp Pre-Ielts: Buổi 24

Lịch thi thử Toeic

                           LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT (09.05.2021)

Ca 7h30 sáng
– Phòng 2– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức: Thi đầu vào lớp Toeic 1
+ Dành cho Lớp 1 ca 19h30 3-5-7, bắt đầu ngày 06.05.2021 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 8


 Ca 8h00 sáng
– Phòng G2– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức:Thi cuối lớp Toeic 2
+ Dành cho Lớp 2 ca 17h30 2-4-6, bắt đầu ngày 05.04.2021 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 2 

 

 Ca 8h00 sáng

– Phòng 1– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức:Thi cuối lớp Toeic 2
+ Dành cho Lớp 2 ca 19h30 2-4-6, bắt đầu ngày 07.04.2021 và lớp khác thi bù.
+ Dành cho Lớp 2 ca 19h30 3-5-7, bắt đầu ngày 08.04.2021 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 2

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.