Toeic

Tháng 05/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 04.05.2022 (Học online) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 05.05.2022 (Học trực tiếp)
(FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 07.05.2022 (Học online) (FULL)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 11.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 16.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 16.05.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 19.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 25.05.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.05.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 02.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 04.06.2022 (Học online)

- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 06.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 10.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 14.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 14.06.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6  khai giảng 24.06.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 28.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 29.06.2022 (Học online)

 

Tháng 07/2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 05.07.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 08.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15thứ 3-5-7 khai giảng 12.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 14.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 14.07.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 13.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 – 11h30 thứ 2-4-6 khai giảng 18.07.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 23.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 22.07.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 27.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 26.07.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 29.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 29.07.2022 (Học online)

 

Tháng 08/2022

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 02.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 04.08.2022 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 09.08.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 12.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 3-5-7 khai giảng 13.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 16.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 17.08.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 18.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 22.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 24.08.2022 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 05.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 06.09.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 13.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 13.09.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 15.09.2022  (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 19.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 19.09.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 khai giảng 21.09.2022 (Học online)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 21.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 24.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 26.09.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 khai giảng 29.09.2022 (Học trực tiếp

Tháng 05/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.05.2022 (Học online) (FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.05.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.05.2022 (Học online)

 

Tháng 06/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.06.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.06.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.06.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.06.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.07.2022 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.07.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.07.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.08.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.08.2022 (Học online)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.09.2022 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.09.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.09.2022 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.09.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.09.2022 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.09.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 05.2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.05.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.05.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06.2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.06.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.06.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.06.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07.2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.07.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.07.2022 (Học online)

 

Tháng 08.2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.08.2022 (Học online)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.08.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.08.2022 (Học online)

 

Tháng 09.2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.09.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.09.2022 (Học online)

 

Tháng 10.2022
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.10.2022 (Học online)

Tháng 05/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.05.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.05.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.06.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.06.2022 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.07.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.08.2022 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022 (Học online)

 

Tháng 09/2022

Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học trực tiếp)
Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học trực tiếp)
Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học online)
Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.09.2022 (Học trực tiếp)
Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.09.2022 (Học online)
Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 30.09.2022 (Học online)

 

Tháng 10/2022
Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.10.2022 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 05/2022

– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.05.2022 (Học online) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.05.2022 (Học online)

 

Tháng 06/2022

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.06.2022 (Học online)

 

Tháng 07/2022

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.07.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.07.2022 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.08.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học online)

Giao tiếp

Tháng 05/2022

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 31.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 19.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học trực tiếp)

Căn bản

Tháng 05/2022

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.05.2022 (Học online) (FULL)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học trực tiếp) (FULL)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.05.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.06.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.06.2022 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.06.2022 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.06.2022 (Học trực tiếp)

– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.06.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.06.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022

– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.07.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.07.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.07.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.08.2022 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022(Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.08.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học online)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.09.2022 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.09.2022 (Học online)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.09.2022 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học online)

 

Tháng 10/2022
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.10.2022 (Học trực tiếp)

IELTS

Tháng 05/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.06.2022 (Học online)

 

Tháng 08/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.09.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2022
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.10.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 05/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học online)

 

Tháng 06/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.06.2022 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.06.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.07.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.07.2022 (Học online)

 

Tháng 08/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.08.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.09.2022 (Học online)

Tháng 05/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.06.2022 (Học online)

 

Tháng 07/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.07.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học online)
- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Tháng 05/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.06.2022 (Học online)

 

Tháng 08/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.09.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.09.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 10/2022
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.10.2022 (Học trực tiếp)

Tháng 05/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.05.2022 (Học online)

 

Tháng 06/2022

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.06.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.06.2022 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.06.2022 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.06.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 07/2022

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.07.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.07.2022 (Học online)

 

Tháng 08/2022

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.08.2022 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.08.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.08.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.09.2022 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.09.2022 (Học online)

Tháng 05/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.06.2022 (Học online)

 

Tháng 07/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.07.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học online)
- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Lịch học bù online

Lịch thi thử Toeic

Tháng 05/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.06.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.06.2022 (Học online)

 

Tháng 07/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 12.07.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.07.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.07.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 08/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.08.2022 (Học online)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.08.2022 (Học trực tiếp)

 

Tháng 09/2022

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.09.2022 (Học online)
- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.09.2022 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.09.2022 (Học trực tiếp)

LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT 03.07.2022

Ca 7h30 sáng
– Phòng 2– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ ĐứcThi đầu vào lớp Toeic 1
+ Dành cho Lớp 1 ca 19h30 3-5-7, bắt đầu ngày 28.06.2022 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 6

Ca 8h00 sáng
– Phòng 1– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ ĐứcThi cuối lớp Toeic 2
+ Dành cho Lớp 2 ca 19h30 3-5-7, bắt đầu ngày 07.06.2022 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 2

 

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.