Toeic

Tháng 03/2024
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.03.2024 (Học online)(FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.03.2024 (Học online)(FULL)


Tháng 04/2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.04.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2024
(Học trực tiếp)


Tháng 05/2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.05.2024 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.05.2024 (Học online)


Tháng 06/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.06.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 03/2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 04.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 05.03.2024 (Học online)(FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 09.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 15.03.2024 (Học online)(FULL)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 18.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 25.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 26.03.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 28.03.2024 (Học online)(FULL)


Tháng 04/2024
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 05.04.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 08.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 15.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 16.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 23.04.2024 (Học online)


Tháng 05/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 03.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 03.05.2024 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 04.05.2024 (Học online)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 10.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 13.05.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 14.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 17.05.2024 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 18.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 22.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 23.05.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 29.05.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 02.2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.02.2024 (Học online) (FULL)


Tháng 03.2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.03.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.03.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 11.03.2024 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.03.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.03.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 04.2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.04.2024 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.04.2024 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2024 (Học online)


Tháng 05.2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.05.2024 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 21.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.05.2024 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.05.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 02/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp)(FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.02.2024 (Học online)(FULL)

Tháng 03/2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.03.2024 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.03.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.03.2024 (Học online)

Tháng 04/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.04.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.04.2024 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.04.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 05/2024
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024
(Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.05.2024 (Học online)

Tháng 06/2024

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.06.2024 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 03/2024

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.03.2024 (Học online)


Tháng 05/2024

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.05.2024 (Học online)

Giao tiếp

Tháng 02/2024

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp)(FULL)

Tháng 03/2024

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.03.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.03.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 04/2024
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.04.2024 (Học trực tiếp)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.04.2024(Học trực tiếp)


Tháng 05/2024
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.05.2024 (Học trực tiếp)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2024 (Học trực tiếp)

Căn bản

Tháng 02/2024

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp)(FULL)


Tháng 03/2024

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.03.2024 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.03.2024 (Học trực tiếp)

 – Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.03.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.03.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 26.03.2024 (Học online)


Tháng 04/2024

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.04.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.04.2024 (Học trực tiếp)

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2024 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.04.2024 (Học online)

– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 05/2024

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.05.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.05.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024
(Học online)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.05.2024 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.05.2024 (Học trực tiếp)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.05.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 06/2024

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.06.2024 (Học trực tiếp)

IELTS

Tháng 02/2024
 - Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.02.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 03/2024
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.03.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 05/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2024 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online) (FULL)


Tháng 03/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.03.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 04/2024
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.04.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 05/2024
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2024 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.05.2024 (Học online)


Tháng 06/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 02/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp) (FULL)


Tháng 05/2024
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024
(Học online)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 06/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2024 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Tháng 02/2024
 - Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.02.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 03/2024
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 18.03.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 05/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.05.2024 (Học trực tiếp)

 

Tháng 01/2024

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.01.2024 (Học online) (FULL)


Tháng 03/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.03.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 04/2024
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.04.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 05/2024
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2024 (Học trực tiếp)

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.05.2024 (Học online)


Tháng 06/2024

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2024 (Học trực tiếp)

Tháng 02/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp) (FULL)


Tháng 05/2024
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024
(Học online)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 06/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2024 (Học trực tiếp)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Lịch học bù online

Lịch thi thử Toeic

Tháng 02/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.02.2024 (Học trực tiếp) (FULL)


Tháng 05/2024
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024 (Học trực tiếp)
- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.05.2024
(Học online)

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2024 (Học trực tiếp)


Tháng 06/2024

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2024 (Học trực tiếp)

LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT (28.04.2024)

 

Ca 8h00 sáng
– Phòng 2 Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức: Thi cuối lớp Toeic 2

+ Dành cho Lớp 2 ca 19h30 2-4-6, bắt đầu ngày 29.03.2024 và lớp khác thi bù.

+ Đề thi số 2

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.