Toeic

Tháng 03/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 02.03.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 03.03.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 03.03.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 04.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 05.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 06.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 08.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 10.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 10.03.2021 (Học online)

- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 12.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 13.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 18.03.2021 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 19.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 20.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 khai giảng 23.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 24.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 27.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 31.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.04.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 05.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 06.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 khai giảng 08.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 08.04.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 10.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 14.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 16.04.2021 (Học online)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 22.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 22.04.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 23.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 24.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 27.04.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 13h30 - 15h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 khai giảng 04.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 10.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 10.05.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 12.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 khai giảng 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 20.05.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 khai giảng 22.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 24.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 khai giảng 26.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 khai giảng 28.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 khai giảng 28.05.2021 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 khai giảng 29.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 khai giảng 01.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 khai giảng 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 02.06.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 khai giảng 09.06.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 02/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.02.2021 (Học online)

 

Tháng 03/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.03.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.04.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.04.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học online)

- Ca 13h30 - 15h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 24.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 15h30 - 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.05.2021 (Học online)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học online)

- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 28.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.06.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 03.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.03.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.03.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.03.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.03.2021 (Học online)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04.2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05.2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.05.2021
(Học trực tiếp)

 

Tháng 06.2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.06.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021 (Học trực tiếp)

Tháng 03/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.03.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.03.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.04.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 10.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 07h30 - 09h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 23.04.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021 (Học online)

 

Tháng 05/2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.05.2021 (Học online)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.05.2021 (Học trực tiếp)

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học trực tiếp)
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 21.05.2021 (Học trực tiếp)

VNU

Tháng 02/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.02.2021 (Học online)

 

Tháng 03/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.03.2021 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 07.04.2021 (Học online)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.04.2021 (Học online)

 

Tháng 05/2021

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.05.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 06/2021
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.06.2021 (Học trực tiếp)

Giao tiếp

Tháng 03/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 04.03.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.03.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.03.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.03.2021

 

Tháng 04/2021

– Ca 09h30 – 11h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.04.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.04.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.04.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.04.2021

 

Tháng 05/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.05.2021
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.05.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.05.2021

 

Tháng 06/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021

Căn bản

Tháng 03/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.03.2021 (Học trực tiếp)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.03.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.03.2021 (Học online)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 30.03.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 04/2021

– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 01.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 14.04.2021 (Học online)

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 16.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.04.2021 (Học trực tiếp)

 

Tháng 05/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 05.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.05.2021 (Học online)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021 (Học trực tiếp)

– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 09h30 – 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 20.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 17h30 – 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 31.05.2021 (Học online)

 

Tháng 06/2021

– Ca 19h30 – 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 19h30 – 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.06.2021 (Học trực tiếp)
– Ca 15h30 – 17h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021 (Học trực tiếp)

IELTS

Tháng 03/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.03.2021
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.03.2021
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.03.2021
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.03.2021
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.03.2021

 

Tháng 04/2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.04.2021
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 06.04.2021
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 17.04.2021

- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 29.04.2021

 

Tháng 05/2021

- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.05.2021
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 13.05.2021
- Ca 19h30 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.05.2021
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021
- Ca 17h30 - 19h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.05.2021

 

Tháng 06/2021
- Ca 09h30 - 11h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 03.06.2021

Tháng 03/2021

- Ca 08h00 - 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.03.2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.03.2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.03.2021

 

Tháng 05/2021

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.05.2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 22.05.2021

 

Tháng 06/2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 02.06.2021

Tháng 03/2021

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.03.2021
- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.03.2021

 

Tháng 05/2021

- Ca 18h00 - 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.05.2021

Toeic Speaking & Writing

Toeic Speaking

Tháng 03/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.03.2021

 

Tháng 04/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021

 

Tháng 05/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.05.2021

 

Tháng 06/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021

Toeic Writing

Tháng 03/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 12.03.2021
– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.03.2021

 

Tháng 04/2021

– Ca17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.04.2021

 

Tháng 05/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.05.2021

 

Tháng 06/2021

– Ca 19h30 – 21h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.06.2021

Lịch học bù trực tiếp

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 1, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 21, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 4: Buổi 1, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 13, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức  

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 20, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức   

- Lớp VNU-EPT: Buổi 11, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 15, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 10, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 18, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 10, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 1, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Căn bản: Buổi 12, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 2, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 2, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 18h00

- Lớp IELTS 1: Buổi 22, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 2: Buổi 1, phòng 4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic 4: Buổi 2, phòng 2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 14, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 21, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức   

- Lớp VNU-EPT: Buổi 12, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Giao tiếp: Buổi 16, phòng G6, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Căn bản: Buổi 1, phòng G2, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Ca 17h30

- Lớp Toeic 1: Buổi 1, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Writing: Buổi 11, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Pre-IELTS: Buổi 19, phòng G4, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

 

Ca 19h30

- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng, phòng 1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Toeic Speaking: Buổi 11, phòng G3, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

- Lớp Giao tiếp: Buổi 2, phòng G5, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức 

- Lớp Căn bản: Buổi 13, phòng G1, cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ Đức

Lịch học bù online

Thứ Hai (01.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 2: Buổi 3
- Lớp Toeic VNU-ETP: Buổi 3

 

Thứ Tư (03.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng
- Lớp Toeic 2: Buổi 4
- Lớp Toeic 4: Buổi 1
- Lớp Toeic VNU-ETP: Buổi 4

 

Thứ Sáu (05.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1
- Lớp Toeic 2: Buổi 5
- Lớp Toeic 3: Buổi 1
- Lớp Toeic 4: Buổi 2
- Lớp Toeic VNU-ETP: Buổi 5

Thứ Ba (02.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi khai giảng
- Lớp Toeic 2: Buổi 1

 

Thứ Năm (04.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 1
- Lớp Toeic 2: Buổi 2

 

Thứ Bảy (06.03.2021)

Ca 19h45
- Lớp Toeic 1: Buổi 2
- Lớp Toeic 2: Buổi 3

Lịch thi thử Toeic

                           LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT (07.03.2021)

 

Ca 7h30 sáng
– Phòng 2– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ ĐứcThi đầu vào lớp Toeic 1
+ Dành cho Lớp 1 ca 17h30 3-5-7, bắt đầu ngày 04.03.2021 và lớp khác thi bù.
+ Dành cho Lớp 1 ca 19h30 2-4-6, bắt đầu ngày 05.03.2021 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 1

 

 Ca 8h00 sáng
– Phòng 4– Cơ sở 53 Chương Dương, Q. Thủ ĐứcThi đầu vào lớp Toeic 1

+ Dành cho Lớp 1 ca 17h30 2-4-6, bắt đầu ngày 03.03.2020 và lớp khác thi bù.

+ Dành cho Lớp 1 ca 19h30 3-5-7, bắt đầu ngày 06.03.2020 và lớp khác thi bù.
+ Đề thi số 3

 

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.