Toeic

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 04.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 khai giảng 11.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 13.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 khai giảng 23.09.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 khai giảng 29.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10/2021

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 14.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 20.10.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.11.2021(Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.11.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 17.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.11.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.11.2021 (Học online)

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.09.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 22.11.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 26.11.2021 (Học online)

Tháng 09.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 06.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 07.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10.2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.10.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 25.10.2021 (Học online)
- Ca 09h30 - 11h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 27.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11.2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2021 (Học online)

Tháng 09/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.09.2021 (Học online) (FULL)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 18.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021

- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 11.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 24.11.2021 (Học online)

VNU

Tháng 09/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 08.09.2021 (Học online) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10/2021

– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.10.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021

– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.11.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.11.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 25.11.2021 (Học online)

Giao tiếp

Tháng 04/2021

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 08.04.2021 (FULL)
– Ca 09h30 – 11h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 09.04.2021 (FULL)
– Ca 19h30 – 21h00 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 15.04.2021 (FULL)

– Ca 17h30 – 19h00 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 19.04.2021 (FULL)

Căn bản

Tháng 09/2021
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.09.2021 (Học online) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 10.09.2021 (Học online) (FULL)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 23.09.2021 (Học online)

 

Tháng 10/2021
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.10.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021

– Ca 17h30 – 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 03.11.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 15.11.2021 (Học online)
– Ca 19h45 – 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 27.11.2021 (Học online)

IELTS

Tháng 10/2021

- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 05.10.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.10.2021 (Học online)
- Ca17h30 - 19h30 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 28.10.2021 (Học online)

 

Tháng 11/2021
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 01.11.2021 (Học online)
- Ca 19h45 - 21h45 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 16.11.2021 (Học online)
- Ca 17h30 - 19h30 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 29.11.2021 (Học online)

Tháng 09/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 09.09.2021 (Học online) (FULL)

 

Tháng 11/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 3-5-7 bắt đầu học vào 02.11.2021 (Học online)

Tháng 10/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 04.10.2021 (Học online)

 

Tháng 12/2021

- Ca 18h15 - 21h15 thứ 2-4-6 bắt đầu học vào 13.12.2021 (Học online)

Lớp Toeic Speaking & Writing

Lịch học bù online

Lịch thi thử Toeic

LỊCH THI THỬ TOEIC CHỦ NHẬT

LỊCH THI THỬ TRONG TUẦN

Các em xem lịch thi thử Toeic trong tuần của Trung tâm ở link sau nhé.